Ministerie komt met maatregelen voor bestaande gebouwen met breedplaatvloeren
Op 10 oktober 2017

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een informatiedocument opgesteld waarin een stappenplan is opgenomen voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Voor de meest urgente situaties zijn ook maatregelen voorgesteld. Gemeentes, bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers zijn hierover op maandag 9 oktober geïnformeerd.

In mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Uit twee onderzoeken naar de oorzaak van deze instorting bleek dat het probleem lag in een onvoldoende afschuifsterkte van het aansluitvlak tussen de breedplaatvloer en het ter plaatse gestorte beton. Omdat niet is uit te sluiten dat deze situatie zich ook in andere gebouwen kan voordoen, wil het ministerie van BZK dat de veiligheidsrisico’s bij bestaande gebouwen worden beoordeeld. Daartoe is een informatiedocument opgesteld door Adviesbureau Hageman, een van de bureaus die ook het onderzoek naar de oorzaak van de instorting heeft uitgevoerd. Het document is tot stand gekomen na ruggespraak met vertegenwoordigers van COBc, TNO, AB-FAB, het Rijksvastgoedbedrijf, VNConstructeurs en Bouwend Nederland.
 

Stappenplan

In het informatiedocument staat een stappenplan op basis waarvan kan worden bepaald wat het veiligheidsrisico van een gebouw is. Het gaat daarbij om gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd en een constructie hebben met geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen).

Het stappenplan geeft aan dat van deze gebouwen een aantal aspecten moet worden onderzocht. Belangrijke vraag is of er ter plaatse van naden tussen de breedplaatvloeren een positief buigend moment aanwezig is. Is dat niet het geval dan zijn geen maatregelen nodig. Anders moet worden nagegaan of zelfverdichtend beton is toegepast zonder dat de vloer is opgeruwd. Is dat het geval en is bovendien de schuifspanning in het aansluitvalk hoger dan 0,40 N/mm\(^2\), dan moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan zijn geen directe maatregelen nodig maar moet worden gewacht op aanvullend onderzoek. Hoe de schuifspanning moet worden berekend en hoe een eventuele risicoanalyse moet worden uitgevoerd staat beschreven in het document

Maatregelen

In het document zijn verder maatregelen opgenomen die kunnen worden getroffen als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een urgent veiligheidsrisico. Het gaat om ofwel het tijdelijk verlagen van de belasting op de vloer ofwel het stempelen van de vloer. Dat zijn tijdelijke maatregelen. Definitieve versterkingsmaatregelen zijn nog in ontwikkeling

Als blijkt dat er wel een mogelijk risico is dat maar dit niet urgent is, zijn nog geen oplossingen bekend. Daarvoor moet eerst aanvullend experimenteel onderzoek worden uitgevoerd naar de afschuifsterkte tussen breedplaat en ter plaatse gestorte druklaag. Naar verwachting volgt dit onderzoek op korte termijn.

Verantwoordelijkheid

Volgens de wet zijn gebouweigenaren ervoor verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Het ministerie heeft aan gemeentes gevraagd erop toe te zien dat eigenaren van gebouwen met een risico daadwerkelijk onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen

Aan bouwers, constructeurs en leveranciers die betrokken zijn geweest bij de bouw van een gebouw met breedplaatvloeren, is verzocht informatie over mogelijke risicogevallen zoveel mogelijk te delen met de eigenaar en de gemeente.

Reacties (0)

Reageer